واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

28000 2 سیم 0.25 -طول 13سانتی متر سیم ریسه ایی لوستر- 100 تایی
35000 6 کابل2×3-سیمAWG16- 30CM کابل 2*3 ماینر (ATX 4.2mm)
28000 10 جایگزین-بدون قفل-25 cm کابل 2*5 ماینر فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز
35000 14 جایگزین-بدون قفل-25 cm کابل 2*7 ماینر فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز
40000 18 25 cm کابل 2*9 ماینر فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز
45000 20 25 cm کابل 2*10 ماینر فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز
50000 24 جایگزین-بدون قفل-25 cm کابل 2*12 ماینر فاصله 2mm-سیم 7×0/26 نسوز

Contact Us:

Manager:

R.Sedghitabar

Tel:

66735682 - 66757284

Fax:

66735682

Cell Phone:

09120316102

Email:

AsAelec@yahoo.com

WebSite:

www.AsA-elec.com

Instant Chat:

QQ Skype WeChat

FaceBook GooglePlus Linkdin Telegram Instagram