واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

120 Terminal 5264 (پینگرد)
220 2 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-02ST _ کانکتور پینگرد
240 2 Pitch 2.5 mm (پینگرد) _ پینگرد5264-02RA
100 2 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-02 Female
270 3 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-03 ST
360 3 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-03 RA
150 3 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-03 Female
360 4 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-04 ST
480 4 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-04 RA
200 4 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-04 Female
450 5 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-05 ST
600 5 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-05 RA
250 5 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-05 Female
540 6 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-06 ST
720 6 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-06 RA
300 6 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-06 Female
630 7 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-07 ST
840 7 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-07 RA
350 7 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-07 Female
720 8 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-08 ST
960 8 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-08 RA
400 8 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-08 Female
810 9 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-09 ST
1080 9 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-09 RA
450 9 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-09 Female
900 10 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-10 ST
1200 10 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-10 RA
500 10 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-10 Female
1080 12 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-12 ST
1440 12 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-12 RA
600 12 Pitch 2.5 mm (پینگرد) 5264-12 Female